De ecologische score van bomen in combinatie met i-Tree

Hoe beïnvloedt dijkverzwaring de waarde van bomen? Dat was de vraag van gemeente Drimmelen. Voor het projectgebied zijn alle bomen geïnventariseerd. Daarna is op basis van de gegevens een i-Tree Eco analyse uitgevoerd en zijn de vervangingskosten berekend met de NVTB methode. Zo worden meerdere ecosysteemdiensten van de bomen in beeld gebracht en worden de kosten inzichtelijk voor het vervangen van bomen die niet behouden kunnen worden.

Bomen zijn ook zeer waardevol als habitat voor allerlei organismen als onderdeel van een biotoop. Om de ecologische waarde van de bomen en de omgeving vast te stellen is de boomhabitat en omgevingsbiotoop beoordeeld. Hieruit volgt de ecologische score. Elke boom wordt ingedeeld in één van de vijf categorieën (zie figuur).

Resultaten

Bijna 30% van het bladoppervlak valt toe te schrijven aan de bomen met een stamdiameter groter dan 75 cm. Aangezien de boomkroon belangrijk is bij een groot deel van alle ecosysteemdiensten, benadrukt dit het belang van grote oude bomen. Sterk gekoppeld hieraan is de ecologische score. Het gaat hierbij met name om de schietwilgen in het gebied (zie foto). Deze hebben dus een belangrijke ecologische meerwaarde en leveren een grote bijdrage aan de ecosysteemdiensten in het gebied.

Een veel groter aantal bomen zit in de ecologische score ‘opkomend’ en leveren samen een groot aandeel van ecosysteemdiensten. Gemiddeld gezien per boom is dit echter bijna drie keer zo laag vergeleken met een categorie hoger. Het belang om bomen zo oud en groot mogelijk te laten worden, met behoud van de ecologische waarde wordt hierdoor benadrukt, want het is bekend dat de baten van de ecosysteemdiensten vanaf een bepaalde leeftijd exponentieel toenemen. Voor het plangebied betekent dit dat wordt geadviseerd de oude bomen te behouden of te verplanten. De potentieel waardevolle bomen voor ecologie en ecosysteemdiensten kunnen verplant worden of ondersteunt door aanleg van een duurzame groeiplaats. Bij verwijderen van de huidige bomen is herplant belangrijk en kan gedacht worden aan hergebruik van het hout. Een alternatief is het behouden van de bomen met een fors kleinere kroon, waarbij fractuur snoei wordt toegepast om de ecologische waarde te verhogen.

Dit project geeft inzicht in verschillende manieren om de waarde van bomen vast te stellen en hoe deze met elkaar samenhangen. De gegevens zijn gebruikt om op een weloverwogen manier om te gaan met bomen in een plangebied, waarbij de waarde van bomen voor onze leefomgeving en die van andere dieren en insecten voorop staat.