i-Tree Eco studie gemeente Veenendaal

Bomen zijn van grote waarde. Ze dragen bij aan een prettige, gezonde en veilige leefomgeving door bijvoorbeeld lucht te zuiveren, zuurstof te produceren, te koelen, water te bergen, biodiversiteit te creëren en koolstof vast te leggen. Dit zijn zogenaamde ecosysteemdiensten: diensten die de natuur aan ons als mens levert. Zonder deze ecosysteemdiensten kan de mensheid niet functioneren. De natuur levert ons meer dan 100 verschillende ecosysteemdiensten, daarvan worden er circa 20 geleverd door stadsbomen.

 

Bomenbestand gemeente Veenendaal

De gemeente Veenendaal heeft groen hoog op de agenda staan. Zo is jaarlijks budget gereserveerd om de groenstructuur te versterken en is biodiversiteit een belangrijk uitgangspunt bij reconstructies en groot onderhoud. Maar hoe veel en welke soorten bomen staan er eigenlijk in de gemeente Veenendaal? Hoe is de verdeling van het aantal bomen over de wijken en is er een relatie met maatschappelijke uitdagingen zoals fijnstof en het hitte eiland effect? Welke ecosysteemdiensten leveren de Veenendaalse bomen en wat zijn deze diensten waard? Dit is berekend met het programma i-Tree.

 

Boomkronen

Boomkronen zijn de drijvende kracht achter de ecosysteemdiensten die door bomen geleverd worden. Het creëren van zoveel mogelijk kroonvolume is daarom van groot belang voor de leefbaarheid van de stad. Voor de gemeente Veenendaal is per wijk berekend welk oppervlak bedekt wordt door boomkronen. Dit geeft informatie over hoe groen een wijk is en wat er potentieel aan bomen en daarmee boomkronen toegevoegd kan worden. Deze informatie kan worden vergeleken met andere wijken of dorpen.

 

Structuur bomenbestand

Door het analyseren van de opbouw van het bomenbestand kan bepaald worden hoe gevoelig het bomenbestand is voor huidige en eventuele toekomstige ziekten en plagen. Daarnaast geeft het informatie over het sortiment en de leeftijdsopbouw van het bomenbestand. Oude bomen leveren een veelvoud aan ecosysteemdiensten ten opzichte van jonge bomen. De informatie uit deze structuuranalyse kan gebruikt worden in het gemeentelijke bomenbeleid.

Functie bomenbestand

Het programma i-Tree maakt het mogelijk om de kwantitatieve hoeveelheid van bepaalde ecosysteemdiensten van bomen concreet te berekenen. Van alle bomen die de gemeente Veenendaal in beheer heeft zijn de vijf ecosysteemdiensten berekend.

 

Baten jaarlijks € 335.232

De diensten die bomen ons leveren zijn geld waard. Doordat bomen bijvoorbeeld de lucht zuiveren wordt de gezondheid verbeterd en doordat bomen water in hun kronen bufferen wordt het rioolstelsel ontzien. Door CE Delft is voor de Nederlandse overheid bepaald wat de milieuschadekosten zijn van een kilo luchtvervuilende stof. Milieuschadekosten zijn de impact die een vervuilende stof heeft op de welvaart in Nederland. Samen met Pius Floris Boomverzorging zijn deze cijfers toepasbaar gemaakt voor de ecosysteemdiensten van bomen. Aan de hand van deze cijfers is de financiële waarde bepaald van de uitgerekende ecosysteemdiensten. Voor de gemeente Veenendaal is dat jaarlijks ruim € 335.000! Let op: dit zijn de baten van maar 4 van de circa 20 ecosysteemdiensten die bomen leveren! De werkelijke waarde ligt dus nog veel hoger.

Grote bomen: meer baten!

In Veenendaal is een vergelijking gemaakt tussen drie straten met linden. Het resultaat laat duidelijk zien dat de straat met de grote linden veel meer ecosysteemdiensten levert dan de lanen met kleine bomen. Dit onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om oude bomen te beschermen en ervoor te zorgen dat jonge bomen op een gezonde wijze uit kunnen groeien tot volwassen exemplaren. Investeren in bomen loont!

Resultaten i-Tree studie gemeente Veenendaal

Download de onderstaande brochure met daarin alle resultaten van de i-Tree studie die is uitgevoerd in de gemeente Veenendaal.

Brochure i-Tree studie Gemeente Veenendaal
PDF – 2,6 MB